Regulamin

RODO, płatności, reklamacje

Poniżej prezentujemy regulamin naszego serwisu. To zbiór wszystkich niezbędnych informacji do poprawnego korzystania z naszego serwisu. 

Regulamin

WARUNKI ZAMÓWIEŃ

Poniższe warunki dostawy i płatności dotyczą kontrahentów, z którymi nie zawarto odrębnych szczegółowych umów i zastępują wszystkie inne słowne lub pisemnie wyrażone warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności przez projektujesie™ markę Sigma Grupa Mediowa sp. z o. o. zwanej dalej projektujesie™ – więcej informacji na temat marek grupy kapitałowej znajduje się w polityce prywatności.

1. Zamówienia

 • Zamówienia na jakiekolwiek usługi obowiązują wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu ich przyjęcia do realizacji również poprzez email lub komunikatory (web oraz aplikacje) tj. WhatsApp. Słowne ustalenia lub zapewnienia naszych pracowników co do warunków i zasad przyjęcia zlecenia do realizacji, są ważne tylko i wyłącznie po pisemnym przesłaniu zamówienia i pisemnej odpowiedzi z naszej strony dot. przyjęcia zlecenia do realizacji. Zamówienie powinno zostać złożone wraz z niebudzącym wątpliwości opisem zamawianej usługi i konkretnymi wytycznymi dot. danej realizacji.
 • W przypadku nowych Kontrahentów bez historii współpracy, obowiązuje przedpłata w wysokości 100% wartości na indywidualne zamówienia.
 • Przedpłata dokonywana jest na podstawie faktury vat proforma.
 • Wszystkie podane wartości w cennikach – są wartościami netto do których należy doliczyć aktualną stawkę podatku VAT

2. Płatności

 • Zamówienia na produkty i usługi elektroniczne realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości e‑mail. Dostawa Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności.
 • Płatności są obsługiwane przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, kod pocztowy: 61-808, KRS: 0000412357 działającą pod marką Tpay.com lub bezpośrednio przelewem tradycyjnym na wskazany w wiadomości rachunek bankowy.
 • Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty i/lub Usługi w następujący sposób:
  1. przelewem poprzez elektroniczny system tpay.com
  2. przelew bankowy
  3. BLIK
  4. Karty płatnicze
  5. SMS Premium
 • Wpłata na konto lub z wykorzystaniem szybkich płatności TPay jest równoznaczna z rozpoczęciem realizacji zlecenia – najczęściej na podstawie faktury VAT pro forma.
 • Odroczone terminy płatności są stosowane dla stałych i rzetelnych Kontrahentów z pozytywną historią rozliczeń oraz wcześniejszą weryfikacją firmy.
 • Gdy w przypadku konieczności podpisania odrębnej umowy, stwierdzone zostaną fakty podważające wiarygodność finansową Zleceniodawcy, projektujesie™ ma prawo żądać przedpłaty lub odpowiednich zabezpieczeń – a w razie odmowy odstąpić od umowy i realizacji zlecenia.

3. Proces reklamacyjny i wdrożenie poprawek

 • projektujesie™ udziela dwunastu 12 miesięcy gwarancji na wady w tworzonym serwisie WWW licząc od dnia uruchomienia serwisu na serwerze produkcyjnym.
 • Przez wady serwisu rozumie się:
  • błędne linkowanie lub brak linkowania elementów interaktywnych do stron serwisu lub serwisów WWW
  • w przypadku stron WWW z projektem graficznym strony – wygląd strony jest niezgodny z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem graficznym i ewentualnymi zmianami zgłaszanymi przez Zamawiającego.
 • Maksymalny czas potrzebny na usunięcie w/w wad wyniesie 5 dni roboczych.
 • Gwarancja nie obejmuje:
  • awarii serwera produkcyjnego, na którym jest utrzymywana strona internetowa
  • włamania i ataków hackerskich na serwer produkcyjny
  • problemów z modułami, pluginami – pochodzącymi od firm trzecich – wynikającymi z ich kodu źródłowego – przy czym projektujesie™ dokłada starań aby rozwiązać problem tj. aby strona funkcjonowała poprawnie np. poprzez zmianę modułu na taki o podobnych parametrach czy funkcjonalnościach
 • projektujesie™ zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad serwisu w okresie trzech miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru Umowy.
 • Wszelkie uwagi odnośnie złego funkcjonowania serwisu powinny być zgłaszane bezpośrednio poprzez e-mail wskazany w Umowie lub na stronie internetowej w zakładce kontakt.
 • Wykonawca odpowiada prawnie za użytkowanie elementów graficznych i informatycznych wykorzystanych przy tworzeniu serwisu, chyba że elementy te dostarczył Zamawiający wraz z pozostałymi materiałami.
 • projektujesie™ oświadcza, że w ramach wykonywanie Umów nie wykorzystuje  praw autorskich podmiotów trzecich, do których wykorzystania nie jest uprawniony i ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich tych podmiotów. Na wszystkie materiały, moduły oraz inne niezbędne narzędzia w procesie projektowym i wdrożeniowym posiadamy stosowne licencje, zgody i pozwolenia na wykorzystanie w projektach komercyjnych.
 

Wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich sporów powstałych między stronami jest Sąd właściwy dla Sigma Grupa Mediowa sp. z o. o.

Wyślij zapytanie

Wyceń Swoją Stronę

Osoba kontaktowa